Odvodnění sklepa

My jsme při stavbě domu sklípek pod garáží (asi 3xm) záměrně neizolovali, protože jsme nechtěli suchý sklep , ale takový ten starý klasický vlhký sklep na ovoce a zeleninu. Z venku je pouze nopová fólie, jen jako ochrana zdiva, ani to není zateplené. Něco mi ale nedalo a pro jistotu jsem kolem sklepa. Voda ve sklepě – DŮMACHALUPA.

Hromadění vody kolem suterénu v zásypech stavební jámy řešil i pan Radim u novostavby svého rodinného domu na Náchodsku. Sklep domku je vykopaný v nepropustných jílech a zaizolovaný asfaltovými pásy ve dvou vrstvách.

Navíc projektant v návrhu předepsal provedení odvodnění zeminy drenáží . Pozornost je potřeba věnovat i odvodnění sklepů různými trativody (kdy přichází v úvahu osazení zápachové uzavírky na konec trativodu či napojení odvodnění sklepa na kanalizaci a zalití části trativodu ústícího do sklepa betonem), dostatečnému utěsnění revizních šachet a studní umístěných přímo v domě, i řešení . Odvodnění sklepů, Průvodce, Informace, Pumpa. Do druhého okruhu lze potom zařadit návrh nové skladby podlahové konstrukce a účelný . Různé prostory v domě vyžadují různá řešení. Jiná jsou zařízení pro odtok vody z koupelny, jiná jsou vhodná pro rekonstrukce a jiná zase pro odvodnění terasy nebo sklepa. Každý odtokový systém má své charakteristické znaky.

V opačném smyslu to znamená: Každý problém má optimální řešení.

Pak jsme vykopali mělký základ pro obvodové stěny sklepa a vylili betonem. Kolem jsme ještě natáhli drenážní hadici pro odvodnění a také přepad ze studánky. Vše se potom svede do kanalizace, takže nehrozí zatopení sklepa. Dále jsme s pomocí táty zdili z kamene, což nám nešlo dle našich představ.

Ochranu sklepa proti zemní vlhkosti výrazně zlepší i odvodnění zeminy v jeho blízkosti. Drenážní systém, který má sklep chránit, se pokládá do okolí jeho podzemní části a sestává ze soustavy drenážních trubek položených do příkopů, které jsou ze všech stran obsypány patnácticentimetrovou vrstvou . Vlhkost je nepřítel každé chalupy. Podívejte se, jak jsme vyřešili odvodnění základů a odvlhčení podlahy u této. Balík Michael, Solař Jaroslav.

Drenáže a odvodnění Vám dovezeme po celé ČR. Odvětrávání sklepa do prostoru zádveří Obr. VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE JAKO SOUČÁST SPODNÍ STAVBY – ANGLICKÉ DVORKY.

Dojde-li ke vzdutí vody v domě, může to způsobit škody. Statistika ukazuje, že všech stavebních škod ve sklepní části, příp. Manželé umístili do sklepa čerpadla a vodu odčerpávali oknem ven.

Teď už jim bylo jasné, k čemu jsou u podlahy drážky a malé otvory podél stěn. Mají svádět vodu, se kterou domek často zápasí.

Sníh zmizel, ale voda nikoliv. To, že izolace suterénu proti vodě není jednoduchá, je asi již známý fakt. Stejně tak by měli jak odborníci, tak poučená veřejnost již vědět, že v běžných podmínkách je potřebné pro správnou ochranu suterénu proti vlhkosti zřídit . Příklady dobového odvodnění staveb.

Odvodňovací zařízení významných staveb v minulosti tvořily systémy průlezných větraných štol. U některých objektů se zachovaly a považujeme je za technické památky a snažíme se o rehabilitaci jejich funkce.