Stavební akustika

Technický a zkušební ústav stavební Praha s. Odpor proti proudění vzduchu porézních materiálů je nepřímým vyjádřením některých vlastností jeho struktury. Přenos zvuku mezi místnostmi je ovlivněn charakterem zdroje zvuku a akustickými vlastnostmi stavebních prvků, které se na přenosu podílejí. Ve stavební akustice se běžné zdroje zvuku rozdělují obecně do dvou skupin.

Lze říci, že chrání konečného uživatele před hlukem a vibracemi.

Ochrana proti hluku má svá zákonná ustanovení ve Vyhlášce č. Obor stavební akustiky řeší otázky spojené s ochranou budov a jejich uživatelů před škodlivými účinky hluku. Jde především o zvukově izolační vlastnosti vnitřních a obvodových dělících konstrukcí, hlučnost sanitárního a technického vybavení budov a uplatnění zásad urbanistické akustiky z hlediska . Do vysílací místnosti je nainstalován umělý zdroj hluku, jenž generuje širokopásmový hluk. Ten dopadá na měřenou konstrukci a prostupuje přes ní do přijímací místnosti. Pro měření vybrané konstrukce . Normalizovaný zdroj kročejového hluku .

Výsledky jsou důležité pro pohodlí lidí v jejich domovech, pracovištích či na veřejných místech. Uvažujeme tři druhy měření: Zvuková neprůzvučnost (izolace) z jedné místnosti (zdrojové) do druhé (přijímací). Stavební akustika se zabývá hodnocením zvukové izolace staveb a jejich dílů.

Počítá se z hodnot zdrojové místnosti, . Soulad s normovou metodou. Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti. Urbanistická – studium akustických jevů ve venkovním prostoru.

Uvádí limitní hodnoty a zmiňuje některé základní metody předpovědi výpočtů. Pozornost je věnována například zdrojům zvuku v životním a pracovním prostředí, . Pro řešení prvního z uvedených problémů je třeba postavit zvuku do cesty vhodnou zvukově izolační konstrukci . Akustika ve stavbě – základní rozdělení akustických řešení. Má celou řadu poddisciplín, např. Zlín nabízí akreditované provedení zkoušek akustických vlastností staveb a konstrukcí: měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách (vnitřní dělící příčky, mezibytové příčky, stropní konstrukce) dle ČSN EN ISO 140-včetně vyhodnocení vzduchové . Student si prohloubí odborné znalosti a dovednosti z oblasti stavební akustiky.

Po absolvování předmětu student dokáže řešit základní akustické úlohy z oblasti urbanistické akustiky, akustiky stavebních konstrukcí a prostorové akustiky.

Dokáže vypočítat a posoudit šíření hluku ve venkovním a vnitřním prostoru, navrhnout . Cihelný systém HELUZ a stavební akustika. Prostorová a stavební akustika. Dosažení dobrých parametrů vnitřního prostředí budovy je zcela zásadní pro pohodu užívání budovy, protože přibližně času života strávíme uvnitř budov. Vnitřní prostředí budovy ovlivňuje zdravotní stav člověka – jeho fyzickou i psychickou stránku.

Rozložení ročníkové práce. Rozdělení akustiky ve stavitelství. Působení zvuku na lidský organismus. Pomůcky používané při měření.