Vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů. Stavební materiály však většinou za homogenní považovat nemůžeme. Jednak se u nich vyskytuje pórovitost, jednak bývají často tvořeny směsí několika komponent.

Zpravidla se však u všech materiálů pro dostatečně velké objemy může uvažovat určitá objemová stejnorodost. Proto se v technické praxi pro .

Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů. Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha. Pro základní tepelně technické výpočty je nezbytné mít k dispozici pro každý materiál jeho tepelnou . Tabulky Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů uvádějí objemovou hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu, faktor difuzního odporu, součinitel difuze vodní páry, součinitel tepelné vodivosti všech skupin stavebních materiálů – silikátových, tepelněizolačních, plasty, kovy, sklo,. V moderní architektuře však také například sklo či kompozitní materiály. VÝZNAM STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A JEJICH.

Podle druhů a vlastností používáme stavební materiály pro nejrůznější účely. Již od nepaměti sloužily především pro vhodné vybudování přístřešku, později domu, který chránil člověka před povětrnostními vlivy a dodával mu pocit bezpečí.

Naše pobočky naleznete ve všech. Tato práce se zabývá měřením závislosti koeficientu zvukové pohltivosti na frekvenci vy- braných stavebních materiálů. Pro měření byly vybrány materiály : minerální vlna, sádro- karton a polystyren. Měření bylo provedeno na dvoumikrofonové impedanční Kundtově trubici společnosti BrüelKjaer v rozsahu . Ekologické vlastnosti stavebních materiálů.

Jak mohou stavby odrážet naše duchovní, duševní, vitální a fyzické potřeby? Jak můžeme prohloubit tvorbu prostředí z celostního pohledu na zdraví ? Environmentální vlastnosti stavebních materiálů a výrobků. Certifikační standardy udržitelnosti budov kladou velké nároky na energetickou náročnost, spotřebu vody, údržbu, výběr lokality a také na vlastnosti materiálů použitých při stavbě a při vybavování interiéru budovy.

Výběrem vhodných materiálů a . Sloužíjakojejich určující parametry . Tato stránka obsahuje informace o vlastnostech stavebních materiálů. Pro začátek stačí vědět, že základní veličinou vypovídající o tepelně izolačních schopnostech stavební konstrukce (o schopnosti materiálu vést teplo) je. Surovinová základna pro výrobu stavebních materiálů.

K základním surovinám vhodným pro výrobu stavebních hmot náleží přírodní kamenné materiály. Dále seznamuje se zkušebním ústavem, který v České republice odborné zkoušky z oboru stavební tepelné techniky provádí.

Popisuje fyzikální principy a metody, které jsou aplikované pro měření vybraných tepelně technických vlastností stavebních materiálů a konstrukcí a prezentuje ukázku protokolů o jejich měřeních. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Vlhkostní a difuzní vlastnosti. Při nesprávném použití materiálů, mohou být zdrojem poruch v konstrukcích ( hygienické parametry, náklady na vytápění, životnost ). Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s. Mechanické vlastnosti materiálů udávají vztah mezi mechanickým namáháním a odporem, kterým .