Zdroj střídavého proudu

Zdroje střídavého proudu. S časem se mění i polarita napětí, čemuž odpovídají i periodické změny proudu v připojeném . Harmonický střídavý proud prochází obvodem s lineární zátěží (odpor, indukčnost, kapacita) při napájení ze zdroje harmonického střídavého napětí:. Im je amplituda střídavého proudu , Um amplituda střídavého napětí, ω je úhlová frekvence, φje počáteční fáze střídavého napětí, φ je fázový posuv mezi napětím a . Zapojení různých prvků v obvodu střídavého proudu – zkoumáme, jakým způsobem parametr prvku v obvodu ovlivňuje velikost napětí a proudu v obvodu a fázový rozdíl mezi napětím a proudem.

Mějme elektrický obvod skládající se ze zdroje střídavého napětí (harmonického průběhu) a rezistoru s odporem R (obr. 1).

Jednoduchý obvod s rezistorem. Rezistor, cívka a kondenzátor v sérii. Efektivní hodnoty střídavého proudu. Střídavý proud v energetice.

Prezentace shrnující nejdůležitější informace o tom, jak lze vyrobit střídavý proud , jakým způsobem jej můžeme změřit, transformovat a rozvádět z elektráren až do domácností. Druhy elektrických proudů. Jestliže se hodnota napětí na svorkách zdroje nemění, obvodem protéká stálý, tzv.

Bude–li se polarita obou svorek rychle a periodicky měnit, bude se ve stejném rytmu měnit i směr elektrického napětí, získáme tzv. Připojíme–li ke svorkám zdroje střídavého napětí elektrický .

Elektrické obvody připojené ke zdroji střídavého napětí jsou složeny ze součástek s různými vlastnostmi. Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ. Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Elektronické zdroje střídavého napětí- oscilátory – střídavé napětí představuje harmonické elektrické kmitání.

Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. Masaryka, Kostelec nad Orlicí. Výroba střídavého napětí: 1. Jak velký proud teče obvodem střídavého proudu a jaký je účiník, jestliže činná … Příklad 18. V obvodu střídavého proudu jsou podle schématu zapojeny rezistance … Příklad 19. Jaká je admitance, vodivost a jaká je impedance, jestliže na zdroj střídavého … Příklad 20.

V proudovém obvodu podle schématu . V tomto případě se proud s časem periodicky mění (s periodou T) nejčastěji podle funkce sinus. Tyto proudy označujeme jako proudy harmonické. Pěkný den přeji, mám zadání příkladu. Vypočtěte hodnotu R(L) tak, aby zdroj s vnitřním odporem Ri byl zatížen pouze reálnou zátěží.

Zadáni mi není úplně jasné, protože podle toho by měla nastat v obvodu rezonance – aby byl imaginární . Cívka v obvodu střídavého proudu. Postavíme podobný obvod jako v minulé hodině, kondenzátor nahradíme cívkou reostat nastavíme tak, aby ve stejnosměrném obvodu svítili obě žárovky stejně.

Zapojíme do obvodu místo stejnosměrného zdroje střídavý: Žárovka u cívky zhasne nebo . Protože se alternátor používá i pro nabíjení akumulátoru, je nutno v něm vyrobený střídavý proud usměrnit. K tomu se používá usměrňovač, který je nedílnou součástí alternátoru. Součástí alternátoru může být rovněž regulátor. Prou při němž se směr pohybu částic s nábojem periodicky mění, nazýváme střídavým proudem.

Doteď jsme se zabývali pouze proudem, který obvodem prochází stále stejným směrem. Napětí zdroje střídavého . V praxi se ukázalo, že tento proud je značně nevýhodný. Asynchroníní motor jako generátor můžeš použít i bez sítě. Jen potřebuješ připojit paralelně kondenzátory.

Potřebuješ jalovinu na zmagnetizování kotvy nakrátko. V ostrovním provozu potřebuješ kondenzátory na vytvoření jaloviny. Kondenzátory se musí vypočítat.