Měření stejnosměrného proudu

V tomto článku se seznámíte s funkcí klešťového ampérmetru a jeho praktickým využitím. Klešťový ampérmetr umožňuje měření proudu ve vodiči bez nutnosti rozpojení obvodu, proto se jedná o velice praktický, užitečný a rozšířený přístroj. Pro měření stejnosměrného proudu se používají měřicí přístroje stejných soustav jako pro měření stejnosměrného napětí, tedy v dnešní době především soustava magnetoelektrická.

Nejcitlivější magnetoelektrické galvanometry jsou schopny měřit i proud -A (10pA). Běžné ampérmetry se vyrábějí pro . Nastolené otázky zde zvýrazněné: Hlavní otázka tudíž zní: Co je hlavním důvodem, že True RMS klešťové přístroje (multimetry), např.

Hallovy sondy, neumí měřit „pravdivou efektivní hodnotu“ . Měření elektrického napětí a proudu. Elektrické napětí – značka U, jednotka volt ( V). Nejrozšířenější zdroje stejnosměrného proudu : galvanický článek – jedná se buď o primární články ( např. tužková baterie) určené k napájení spotřebičů s malým příkonem nebo články sekundární – akumulátory – určené pro energeticky náročnější přenosné. Tento vodič slouží jako primární vinutí měřicího transformátoru proudu.

Měřidlo je pak připojeno k vývodům cívky umístěné uvnitř přístroje a navinuté na jádru měřicího transformátoru. Dnes se pro měření stejnosměrného i střídavého proudu využívá Hallova . Používají se typicky magnetoelektrické soustavy, běžně se měří proudy v rozsahu.

Pokud potřebujeme měřit zvláště . Vyhodnocovací obvod pro Rogowského cívky, řada 789. Ke snímání střídavého proudu do 2 . Při měření výkonu stejnosměrného proudu voltmetrem a ampérmetrem se dopouštíme chyby způsobené vlastní spotřebou měřících přístrojů. Při měření velkých výkonů lze tuto chybu zanedbat, jinak je třeba provést opravu. Oprava se počítá podle zapojení měřících přístrojů a podle toho, měříme-li příkon spotřebiče nebo . První ukázkový kód obsahuje měření stejnosměrného proudu (DC).

Na začátku programu nastavíme číslo pinu pro analogový vstup a dále inicializujeme proměnnou s konstantou pro přepočet měřeného napětí na proud a nastavení offsetu na polovinu napájecího napětí. V podprogramu setup nastavíme . Zákony obvodů stejnosměrného proudu , měření napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon pro část obvodu a pro celý obvo spojování odporů, Kirchhoffovy zákony, umístění voltmetru a ampérmetru v obvodu, změny jejich rozsahu, měření odporu různými metodami. ELEKTRICKÝ PROUD I – uspořádaný pohyb volných . Magnetoelektrické MP se používají se pro měření stejnosměrného proudu a napětí. Pro měření střídavých harmonických elektrických veličin je nutné střídavou harmonickou veličinu nejdříve usměrnit.

Proto používáme magnetoelektrické MP s usměrňovačem, nebo s termočlánkem (ty se však nesmí přetížit!!). Aktivní elektrické veličiny jsou. S otočnou cívkou je spojen ukazatel, jehož výchylka je přímo úměrná procházejícímu proudu, stupnice přístroje je rovnoměrná (lineární).

Protože při změně směru proudu se mění i směr otáčení cívky, mohou se tyto přístroje používat jen k měření stejnosměrného proudu. Kliknutím do těchto oblastí.

DIGITÁLNÍ MULTIMETR M – A. Přesné měření stejnosměrného i střídavého proudu lze též provádět kompenzačními metodami. Firma Honeywell propracovala dva principy analogového měření proudu : princip otevřené smyčky a princip uzavřené smyčky, která kompenzuje magnetické pole. Oba principy jsou ideálně vhodné pro galvanicky oddělené měření všech průběhů proudu včetně proudu stejnosměrného. Základní funkční prin- cip detekce .