Odvětrání radonu

To je hodnota, která je běžně . Není-li to možné, můžeme buď zvýšit intenzitu větrání pobytového prostoru, nebo uvolňující se radon odvětrat pomocí vzduchových mezer vytvořených kolem stavebních konstrukcí. Dříve občas používané těsné povrchové úpravy v podobě různých elastických nátěrů, stěrek a tapet, které měly za cíl snížit . Odvětrání radonu z podloží. Výměna podlahových konstrukcí.

Nucená ventilace vnitřního vzduchu. OPATŘENÍ PROTI RADONU ZE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Odstranění materiálů o vysoké rychlosti plošné exhalace radonu. Snížení exhalace radonu neprodyšnou úpravou vnitřního povrchu stavebních konstrukcí pomocí . Volí se když dochází ke změně plynopropustnosti zemin, pokud je objemová aktivita radonu , zjištěná při měření radonu na pozemku, nad dvojnásobkem hranice středního rizika tj.

U rodinných domů, které mají v podlaze 1. Ochranu proti radonu ale navrhujeme a provádíme tak, aby v dokončeném domě při intenzitě větrání splňující hygienické podmínky byla . Dnes bývá chybně zaměňována za systém podtlaků.

V letech se používala metoda odvětrání radonu z podloží. Byl to systém, kdy do štěrkové vrstvy pod betonovou deskou se přiváděl průduchy v základech venkovní vzduch a přes sběrné děrované potrubí . Mám střední radon , takže v projektu aktivní odvětrání podloží nemám, nicméně taky budu mít podlahové topení takže to pro klid duše udělám. Moje představa je, že do 150mm vrstvy štěrku pod deskou uložím KG trubku 150mm po délce domu a do ní ze stran žebříčkovitě napojím drenážní trubky 100mm do každé místnosti. Aktivní opatření jsou obecně nevýhodná . Ventilátory, Ventilační turbíny, Sběrné potrubí. Prvky protiradonových systémů.

Součinitelé difúze radonu. Parametry ovlivňující volbu protiradonového opatření. Zásady ochrany jednotlivých typů staveb.

Principles of Protection of new Buildings against Radon from the Soil. Podrob- něji jsou popsány požadavky na protiradonovou izolaci, odvětrání podloží, odvětrání vzduchových . Potrubí je napojeno na stoupačku ústící do vnějšího prostředí nad střechou domu a mimo dosah střešních oken. Pokud kontrolní měření ukáže, že koncentrace radonu v domě není . Také přirozené větrání okny snižuje hodnoty obje- mové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší. Dále lze využít větrání nucené, kdy pohyb vzduchu zajišťuje ventilátor.

Tento systém může být navržen jak pro celý dům, pro jeho části nebo jenom pro vybranou místnost.

Při nevýrazném překročení směrných hodnot může pomoci . Půdní vzduch se pak odsává pomocí ventilátoru. Pro hydroizolaci RD (bungalov), nepodsklepeného bych chtěl použít Váš výrobek SKLODEK standard mineral v jedné vrstvě. Pod základovou desku jsem v podélném směru domu umístil drenážní trubky pr.

Pokud by byly naměřeny velmi vysoké hodnoty radonového indexu, je nutné provést odvětrání pod celistnou izolací. Mezi nejvyužívanější možnost odvětrání patří aplikace nopové fólie, která pod izolací proti radonu vytváří vzduchovou mezeru, kterou se následně odvádí radon mimo objekt. Pomocí otevřených vzduchových . Povinnost stanovit radonový index podle odst.