Sedlové střechy

Sedlová střecha je historicky nejběžnějším typem střechy používaným stovky let až dodnes po celém světě. Tvarově se jedná o šikmou střechu, která má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Jde o nejčastější geometrický tvar střech na našem území. Konstrukci má sedlová střecha stále relativně jednoduchou a funkčnost stejně dobrou, jako každá dobře zrealizovaná šikmá střecha. Na rozdíl od pultové střechy je s ní ovšem možno překlenout větší rozpětí bez nutnosti vložení středních podpor.

Valbová střecha se od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby.

Pokud jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jako okapy sedlové střechy , je to střecha valbová, pokud jsou výš, nazývá se taková střecha polovalbová. Kompletní specifikace valbové . Nazývají se podle francouzského architekta Julese Mansarda. Mansardové střechy jsou vhodné pro budování podkrovních staveb. Střecha valbová vznikne tak, že se seřízne střecha sedlová na dvou protějších stranách, takže voda stéká na strany.

Střecha polovalbová vznikne obdobně jako střecha valbová, avšak okap polovaleb je umístěn výše než okap střechy sedlové. Podkroví mívá na stranách polovaleb zděné štíty nebo dřevěné lomenice. Krokve krovů vaznicové soustavy musí být podpírány vaznicemi ve vzdálenosti až m. U krovu bez vrcholové vaznice může být délka krokví od střední vaznice k hřebeni pouze až m.

Překročí-li se tato délka až do m, zpevní se každý pár krokví ve vrcholu jednostrannými kleštinami. Krovy nejjednodušších přístřešků byly vytvářeny opřením o skálu, strom, nebo tvořily konstrukci stanu. Později vznikaly složitější domy, které byly tvořeny kůlovou konstrukcí.

Stěny domů byly vyplněny vyplétáním proutí, které bylo vymazáno jílem. Sedlové střechy těchto domů, spadaly až téměř k zemi a byly kryté doškami. Vyberte typ vaší střechy.

Mansardová varianta střechy sedlové. Polovalbová Sklon střechy . Stavební společnost Prestiz s. Váš dům, nebo průmyslový objekt, opravy, rekonstrukce šikmé střechy. Naše firma se zabývá šikmými střechami.

Využíváme pouze vlastních zaměstnanců a nespoléháme se na subdodávky. U krovů valbových střech, kde se lípnutím přiřadí námětkové krokve ke krokvi nárožní. Podobně probíhá přiřazení námětkových krokví ke krokvi úžlabní.

V případě, že je nutno vyložit ze sedlové střechy sedlový vikýř mohutné konstrukce. Pro podporu vrcholové vaznice vikýře je využita vaznice. Za dobu svojí existence si zasloužila sedlová střecha přezdívku Áčko , jelikož je složena z dvou šikmých střešních rovin ohraničený horní hranou a dvěma štíty.

Díky své lehké konstrukci je sedlová střecha schopna eliminovat . Prostým srovnáním velikosti ploché střechy se sedlovou o sklonu stupňů nad stejným půdorysem zjistíte, že musíte zateplit a opatřit střešní krytinou, izolací a dalšími materiály zhruba o procent větší plochu, čím strmější, tím více.

A možná ještě víc vás překvapí, o kolik zvětší ochlazovanou plochu . Střešní plášť je obvykle nesen příčnými nosnými prvky (vazbami), podle jejich uspořádání dělíme konstrukce krovů do skupin. Vpříčném směru je sedlová střecha ukončena štítem nebo valbou. T Káhira (Egypt), obytný dům, 19.

Abychom mohlistřechy navzájem propojit (ořezat), musíme provéstúpravy stávajícího stavu střech. Dále musíme sedlovou střechu rozdělit na .